(1)
Salamiati, M.; Sutisno, A. RAGAM TINDAK TUTUR DALAM NOVEL KELIR SLINDET KARYA KEDUNG DARMA ROMANSHA. BI 2023, 8, 654-671.